ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ οι οποίοι κατά το έτος 2015 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας και δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφoρών

Πίνακας βιοκαλλιεργητών ελιάς

Σχολιάστε