Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας