Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 50ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 50ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.