Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 50ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας