Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.