Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018