Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.