Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.