Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.