Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.