Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.