Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας