Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.