Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας