Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (Π.Ε. Ευρυτανίας)

Δημοσιεύτηκε στο Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος Διαύγεια ο  πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων της προκύρηξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας – Τμήμα Κτηνιατρικής με έδρα το Καρπενήσι, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης: ΒΕΑΥ7ΛΗ-ΝΤΦ

Σχολιάστε