ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΕΛΗ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.