ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(e-mail: gdpaok@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους, καθώς και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την υπουργική απόφαση 2545/2016 όπως ισχύει και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
ΤΗΛ: 2231352620

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(e-mail: dao@pste.gov.gr)
 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και της αλιείας τόσο στον τομέα της φυτικής και της ζωικής και αλιευτικής παραγωγής αντίστοιχα όσο και στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων. Μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και αλιευτικών – υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ:22310 30752  FAX:22310 30752

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Προγραμματισμού  Φλώρος Νικόλαος  22310 30752  22310 30752
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  Νιαβή Γλυκερία  22310 30752  22310 30752
Τμήμα Αλιείας  Κούτρας Κωνσταντίνος  22310 30752  22310 30752

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(e-mail: dkt@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στον συντονισμό επί κτηνιατρικών θεμάτων όλων των τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, την έρευνα και τη μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ:.22313 53177 FAX:22313 53145

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υγείας των Ζώων  
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  &

Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

Νεοφωτίστου Παναγιώτα 22313 52454

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(e-mail: daok-vio@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΗΛ: 22613 50153 (Λειβαδεία) & 22623-52116 (Θήβα)  FAX: 22610 21758

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αγόρου Αικατερίνη 22613 50161 22610 21758
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Μάμαλη Παναγιώτα 22613 50153 22610 21758
Τμήμα Κτηνιατρικής Καλπούζος Γεώργιος 22613 52100 2261352108  & 22610 87273
Τμήμα Αλιείας Σαφίκος Ιωάννης 22613 50158  22610 21758
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών Μαυροείδη Βασιλική 2261350179 2261350350
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Σαφούρη Χριστίνα 22613 50165  22610 21758
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, Αγροτικ. Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνησης της Γεωργίας (Θήβα) Μάδη Αθηνά 22623 52110 22623 52137
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Θήβας Tσιάτας Θωμάς 22623 52109 22623 52146
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλιάρτου Μήτσης Αντώνιος 22680 22663 22680 22296
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορχομενού Σίσκος Χρυσόστομος 22613 50175  ——-
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τανάγρας Σταματέλος Νικόλαος 22620 27731  22623 52146
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 22613 50173  22610 21758

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: daok-evo@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ – ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353595 FAX: 2221036053

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σταυροπούλου Άννα 2221353910 2221036094
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Λαγού Ερασμία 2221353905 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής 2221353544 2221036053
Τμήμα Αλιείας Παπανικολάου Σοφία 2221353945 2221036093
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών Αγγελίδη Θεοδώρα 2221353939 2221036095
Τμήμα Κτηνιατρικής Αλιβερίου Δροσάτος Μόδεστος 2223022493 2223022493
Τμήμα Κτηνιατρικής Ιστιαίας Πετράκος Κωνσταντίνος 2226052412 2226052412
Γραφείο Κτηνιατρικής Καρύστου
Τμήμα Κτηνιατρικής Ψαχνών Στέκας Γεώργιος 2228022698 2228022698
Γραφείο Κτηνιατρικής Λίμνης
Τμήμα Κτηνιατρικής Χαλκίδας
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιβερίου
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας Καλομοίρης Νικόλαος 2227031459
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρύστου
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Λίμνης

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(e-mail: daok-evr@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 22370 80258 & 260  FAX: 22370 80255 & 260

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  Μπογιαντζής Ιωάννης  22370 80257  22370 80255
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  Κατσίνης Νικόλαος  2237080250  22370 80255
Τμήμα Κτηνιατρικής  Αποστολίδου Ελένη  2237080260  22370 80260
Τμήμα Αλιείας  Σφακιανάκης Μιχαήλ  2237080250  22370 80255
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών  22370 80253  22370 80255
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Χαντζοπούλου Ελισάβετ 22370 80250 22370 80255
Γραφείο Κτηνιατρικής Φουρνά
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 22370 22301 22370 80255

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail: daok-fth@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:22313 52446

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τζίγκα – Φινέ Γεωργία 22313 52427 2231352439
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Αλεξίου Δημήτριος 22313 52433
Τμήμα Κτηνιατρικής Κίττα Ελένη 22313 52500 22313 52520
Τμήμα Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος 22313 52440
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών Μπαρτσώκα Αγαθή 22313 52461
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Μανίτσα Ελένη 22313 52451, 461
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κούντζος Νικόλαος 22313 52429
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αταλάντης 22333 51414 22333 51415
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Στυλίδας 22380 22351 22380 23875
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Μακρακώμης Σώχος Αριστείδης 22360 43232 22360 43232
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού Στεργιανός Γεώργιος 22320 22246 22320 22246
Τμήμα Κτηνιατρικής Δομοκού Χριστoπούλου Κωνσταντία 22320 22227 22320 22227
Γραφείο Κτηνιατρικής Αμφίκλειας 22343 50123  22343 50123
Γραφείο Κτηνιατρικής Μώλου 22350 51346 (εσωτ. 29) 22350 51440

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
(e-mail: daok-fok@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 22653-50546 FAX: 22653-50550

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Νικόλαος Αράχωβας 22653-50541 22653-50550
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Πέτρος Μιχαλάκης 22653-50549 22653-50550
Τμήμα Κτηνιατρικής Όλγα Καλυβιώτη 22653-52717 22653-52706
Τμήμα Αλιείας Παρασκευή Καστρίτη 22653-50540 22653-50550
Τμήμα Πολιτικής Γης και Αναδασμών Νικόλαος Κανελλόπουλος 22653-50548 22653-50550
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ Νικόλαος Σιδηρόπουλος 22653-50546 22653-50550
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ευπαλίου Κουτσουμπού Αικατερίνη 26340-51297 26340-52170
Γραφείο Κτηνιατρικής Λιδωρικίου Θεόδωρος Γεωργουσόπουλος 22660-22050 22660-22050
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Ιωάννης Κορομπίλης 22653-50545 22653-50550