ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(e-mail: gdpaok@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητά τους, καθώς και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την υπουργική απόφαση 2545/2016 όπως ισχύει και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ:

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(e-mail: dao@pste.gov.gr)
 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και της αλιείας τόσο στον τομέα της φυτικής και της ζωικής και αλιευτικής παραγωγής αντίστοιχα όσο και στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων. Μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και αλιευτικών – υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛ:2231030752

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Προγραμματισμού  Φλώρος Νικόλαος  2231030752
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  Νιαβή Γλυκερία  2231030752
Τμήμα Αλιείας  Κούτρας Κωνσταντίνος  2231030752

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(e-mail: dkt@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στον συντονισμό επί κτηνιατρικών θεμάτων όλων των τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, την έρευνα και τη μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΤΗΛ:.      FAX:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υγείας των Ζώων  
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  &

Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

Νεοφωτίστου Παναγιώτα 2231352454

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(e-mail: daok-vio@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΗΛ: 2261350173 (Λιβαδεία) & 2262352116 (Θήβα)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αγόρου Αικατερίνη 2261350161
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Περλεπέ Ασημίνα 2261350153
Τμήμα Κτηνιατρικής Καλπούζος Γεώργιος 2261352100
Τμήμα Αλιείας Μπουρδούκης Ανδρέας 2261350158
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών Μαυροείδη Βασιλική 2261350179
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Σαφούρη Χρυσούλα 2261350165
Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, Αγροτικ. Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνησης της Γεωργίας (Θήβα) Μάδη Αθηνά 2262352110
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Θήβας Μήτσης Αντώνης 2262352109
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αλιάρτου 2268022663
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορχομενού Σίσκος Χρυσόστομος 2261350175
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τανάγρας Σταματέλος Νικόλαος 2262027731
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2261350173

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: daok-evo@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ – ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353595

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σταυροπούλου Άννα 2221353910
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Λαγού Ερασμία 2221353905
Τμήμα Κτηνιατρικής 2221353544
Τμήμα Αλιείας Παπανικολάου Σοφία 2221353945
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών Αγγελίδη Θεοδώρα 2221353939
Τμήμα Κτηνιατρικής Αλιβερίου Δροσάτος Μόδεστος 2223022493
Τμήμα Κτηνιατρικής Ιστιαίας Πετράκος Κωνσταντίνος 2226052412
Γραφείο Κτηνιατρικής Καρύστου
Τμήμα Κτηνιατρικής Ψαχνών Στέκας Γεώργιος 2228022698
Γραφείο Κτηνιατρικής Λίμνης
Τμήμα Κτηνιατρικής Χαλκίδας
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αλιβερίου
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας Καλομοίρης Νικόλαος 2227031459
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρύστου
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Λίμνης

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(e-mail: daok-evr@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ: 2237080258 & 260

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  Κατσίνης Νικόλαος  2237080250
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής  Μπακογιώργος Γεώργιος  2237080260,257
Τμήμα Κτηνιατρικής  Αποστολίδου Ελένη  2237080260
Τμήμα Αλιείας  Σφακιανάκης Μιχαήλ  2237080250
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών Τριανταφυλλίδη Αγγελική  2237080253
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Χαντζοπούλου Ελισάβετ 2237080250
Γραφείο Κτηνιατρικής Φουρνά
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2237022301

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail: daok-fth@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231352446

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 2231352427
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής 2231352433
Τμήμα Κτηνιατρικής Κίττα Ελένη 22313525436
Τμήμα Αλιείας Τσάμης Ευάγγελος 2231352440
Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών Μπαρτσώκα Αγαθή 2231352461
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Π.Α.Α. Μανίτσα Ελένη 2231352461
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κούντζος Νικόλαος 2231352429
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αταλάντης 2233351418
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Στυλίδας Καρίμαλης Σπύρος 2238022351, 2238022787
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Μακρακώμης Σώχος Αριστείδης 2236043232
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού Στεργιανός Γεώργιος 2232022246, 2231352446
Τμήμα Κτηνιατρικής Δομοκού Χριστoπούλου Κωνσταντία 2232022227, 2231352442
Γραφείο Κτηνιατρικής Αμφίκλειας 2234350123
Γραφείο Κτηνιατρικής Μώλου 2235051346 (εσωτ. 29)

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
(e-mail: daok-fok@pste.gov.gr)
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σε αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 2265350546 FAX: 2265350550

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Πέτρος Μιχαλάκης 2265350549 2265350550
Τμήμα Κτηνιατρικής Όλγα Καλυβιώτη 2265352717 2265352706
Τμήμα Αλιείας Παρασκευή Καστρίτη 2265350540 2265350550
Τμήμα Πολιτικής Γης και Αναδασμών Νικόλαος Κανελλόπουλος 2265350548 2265350550
Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ Νικόλαος Σιδηρόπουλος 2265350546 2265350550
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ευπαλίου Κουτσουμπού Αικατερίνη 2634051297 2634052170
Γραφείο Κτηνιατρικής Λιδωρικίου 2266022050 2266022050
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2265350545 2265350550