ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(e-mail: gdappy@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ: 2231352680 FAX: 2231352685

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

(e-mail:danapprog@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΗΛ:.2231352626 FAX:2231352636
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Χαριζόπουλος Νικόλαος 2231352638 2231052636
Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Γιώτας Αναστάσιος 2231352624 2231052636
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκούρας Επαμεινώνδας 2231352622 2231352636
Τεκμηρίωσης 2231352626  2231352636
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(e-mail:dpehos@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ:2231352650   FAX:2231352664

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Χωρικού Σχεδιασμού Σταματοπούλου Χαρίκλεια 2231352654 2231352685
Περιβάλλοντος Μελέτης Κωνσταντίνος 2231352658 2231352664
Υδροοικονομίας Κοτρώτσου Στυλιανή 2231352647 2231352664
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας Μπατσουλής Παναγιώτης 2261350215  2261350213
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας Μαυροματάκης Γεώργιος 2221353495 2221353455
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας Καρακώστα Αικατερίνη 2237352433 2237352433
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας 2231352654 2231352664
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας Μητσιάνη Γεωργία 2265350584 2265350507

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

(e-mail:dte@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες και στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΗΛ:2231354212  FAX: 2231354222

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Βλαχάκης Μιχαήλ 2231354238 2231354222
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Θωμοπούλου Ελένη 2231354237 2231354222
Δομών Περιβάλλοντος Συλεούνης Λάμπρος 2231354229 2231354222
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ζωβοΐλη Αθανασία 2231354212 2231354222
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Μπαρτσώκας Ιωάννης 2231354220 2231354222
Εργαστηρίων Ζήσης Παπασταμάτης 2231354216 2231354222
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης – Υψηλάντου 4 2231354214, 215, 239 2231354222

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail:dte-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΤΗΛ: 2261350223  FAX: 2261350239

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Παπαντωνίου Ισιδώρα 2261350223 2261350239
Δομών Περιβάλλοντος Νταής Χρήστος 2261350244 2261350239
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ζαμπάκος Παύλος 2261350231 2261350239
Ωρίμανσης Έργων Βήττα Δήμητρα 2261350245 2261350239
Εργαστηρίων Μούντριχας Δημήτριος 2261352109 2261352111
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2261350240 & 50242 2261350239

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail:dte-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΗΛ:2221353840 FAX: 2221353851

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βαγγελάκος Αλέξανδρος 2221353600  2221036082
Δομών Περιβάλλοντος Χατζηπάκου Παναγιώτα 2221353827  2221036082
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κριτσιμάς Διαμαντής 2221353822  2221036082
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Κοτσιμπού Μαρία 2221353831  2221353851
Εργαστηρίων Λόλακας Αναστάσιος 2221353812 2221036082
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail:dte-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2237352440,  FAX: 2237350432

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βονόρτας Παναγιώτης 2237352428 2237352434
Δομών Περιβάλλοντος Πεταρούδης Δημήτριος 2237352421 2237352434
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κλέσιορας Παναγιώτης 2237352440 2237352434
Ωρίμανσης Έργων Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος 2237352429 2237352434
Εργαστηρίων Φακίτσας Βασίλειος 2237352427 2237352434
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης  2237352401, 52417, 52430 2237352434

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail:dte-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ: 2265350561 FAX: 2265350565

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Κόκκινος Ασημάκης 2265350563 2265350565
Δομών Περιβάλλοντος Κουτσού Αλεξάνδρα 2265350567 2265350565
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κολοβός Ηλίας 2265350564 2265350565
Ωρίμανσης Έργων Δημητρέλος Χρήστος 2265350561 2265350565
Εργαστηρίων Ιουλιάνα Καλυβιώτη 2265350576 2265350565
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2265350569 & 50562 2265350565