ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(e-mail: gdappy@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ: 2231352680

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

(e-mail:danapprog@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θανασούρα Δήμητρα
ΤΗΛ:.2231352625
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Χαριζόπουλος Νικόλαος 2231352638
Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Γιώτας Αναστάσιος 2231352624
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκούρας Επαμεινώνδας 2231352622
Τεκμηρίωσης Θανασούρα Δήμητρα 2231352625
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(e-mail:dpehos@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ:2231352650

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Χωρικού Σχεδιασμού Σταματοπούλου Χαρίκλεια 2231352654
Περιβάλλοντος Μελέτης Κωνσταντίνος 2231352658
Υδροοικονομίας Κοτρώτσου Στυλιανή 2231352647
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας Μπατσουλής Παναγιώτης 2261350215
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας Αρδίτζογλου Λάζαρος 2221353403
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας Καρακώστα Αικατερίνη 2237352433
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας 2231352654
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας Μητσιάνη Γεωργία 2265350584

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

(e-mail:dte@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες και στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΗΛ:2231354212

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Βλαχάκης Μιχαήλ 2231354238
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Θωμοπούλου Ελένη 2231354237
Δομών Περιβάλλοντος Συλεούνης Λάμπρος 2231354229
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ζωβοΐλη Αθανασία 2231354212
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Μπαρτσώκας Ιωάννης 2231354220
Εργαστηρίων Ζήσης Παπασταμάτης 2231354216
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης – Υψηλάντου 4 2231354214, 215, 239

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail:dte-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΤΗΛ: 2261350223

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Παπαντωνίου Ισιδώρα 2261350223
Δομών Περιβάλλοντος Νταής Χρήστος 2261350244
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ζαμπάκος Παύλος 2261350231
Ωρίμανσης Έργων Βήττα Δήμητρα 2261350245
Εργαστηρίων Μούντριχας Δημήτριος 2261352109
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2261350240 & 50242

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail:dte-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΗΛ:2221353840

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βαγγελάκος Αλέξανδρος 2221353600
Δομών Περιβάλλοντος Χατζηπάκου Παναγιώτα 2221353827
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κριτσιμάς Διαμαντής 2221353822
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Κοτσιμπού Μαρία 2221353831
Εργαστηρίων Λόλακας Αναστάσιος 2221353812
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail:dte-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2237352440

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βονόρτας Παναγιώτης 2237352428
Δομών Περιβάλλοντος Πεταρούδης Δημήτριος 2237352421
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κλέσιορας Παναγιώτης 2237352440
Ωρίμανσης Έργων Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος 2237352429
Εργαστηρίων Φακίτσας Βασίλειος 2237352427
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης  2237352401, 52417, 52430

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail:dte-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ: 2265350561

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Κόκκινος Ασημάκης 2265350563
Δομών Περιβάλλοντος Κουτσού Αλεξάνδρα 2265350567
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κολοβός Ηλίας 2265350564
Ωρίμανσης Έργων Δημητρέλος Χρήστος 2265350561
Εργαστηρίων Ιουλιάνα Καλυβιώτη 2265350576
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 2265350569 & 50562