ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(e-mail: gdappy@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ: 22313 52680 FAX: 22313 52685

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

(e-mail:danapprog@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ:.22313 52626 FAX:22313 52636
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Χαριζόπουλος Νικόλαος 22313 52638 22310 52636
Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Γιώτας Αναστάσιος 22313 52624 22310 52636
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκούρας Επαμεινώνδας 22313 52622 22313 52636
Τεκμηρίωσης Ρουμπελάκη Μαρία 22313 52626  22313 52636
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(e-mail:dpehos@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ:22313 52650   FAX:22313 52664

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Χωρικού Σχεδιασμού Σταματοπούλου Χαρίκλεια 22313 52654 22313 52685
Περιβάλλοντος Μελέτης Κωνσταντίνος 22313 52658 22313 52664
Υδροοικονομίας Κοτρώτσου Στυλιανή 22313 52647 22313 52664
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας Μπατσουλής Παναγιώτης 22613 50215  22613 50213
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας Μαυροματάκης Γεώργιος 22213 53495 22213 53455
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας Καρακώστα Αικατερίνη 22373 52433 22373 52433
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας Κουμπάρου Γεωργία 22313 52654 22313 52664
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας Μητσιάνη Γεωργία 22653 50584 22653 50507

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

(e-mail:dte@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες και στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΗΛ:22313 54212  FAX: 22313 54222

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Βλαχάκης Μιχαήλ 22313 54238 22313 54222
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Θωμοπούλου Ελένη 22313 54237 22313 54222
Δομών Περιβάλλοντος Συλεούνης Λάμπρος 22313 54229 22313 52685
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ζωβοΐλη Αθανασία 22313 54212 22313 54222
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Μπαρτσώκας Ιωάννης 22313 52697 22313 52685
Εργαστηρίων Ζήσης Παπασταμάτης 22313 54216 22313 54222
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης – Υψηλάντου 4 22313 54214,215,239 22313 54222

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail:dte-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΤΗΛ: 2261350251  FAX: 22613 50239

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων
Δομών Περιβάλλοντος Παπαπαναγιώτου Γεώργιος 22613 50224 22613 50239
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Βήττα Δήμητρα 22613 50245 22613 50239
Ωρίμανσης Έργων Παπαντωνίου Ισιδώρα 22613 50251 22613 50239
Εργαστηρίων Μούντριχας Δημήτριος 22613 52109 22613 52111
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 22613 50240 & 22613 50242 22613 502439

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail:dte-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΗΛ:2221353840 FAX: 2221353851

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βαγγελάκος Αλέξανδρος 22213 53600  22210 36082
Δομών Περιβάλλοντος Χατζηπάκου Παναγιώτα 22213 53827  22210 36082
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κριτσιμάς Διαμαντής 22213 53822  22210 36082
Μελετών και Ωρίμανσης Έργων Κοτσιμπού Μαρία 22213 53831  22213 53851
Εργαστηρίων Λόλακας Αναστάσιος 22213 53812 22210 36082
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail:dte-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:22373 52440,  FAX: 22373 50432

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βονόρτας Παναγιώτης 22373 52428 22373 52434
Δομών Περιβάλλοντος Πεταρούδης Δημήτριος 22373 52421 22373 52434
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κλέσιορας Παναγιώτης 22373 52440 22373 52434
Ωρίμανσης Έργων Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος 22373 52429 22373 52434
Εργαστηρίων Φακίτσας Βασίλειος 22373 52427 22373 52434
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης  22373 52401, 52417, 52430 22373 52434

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail:dte-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛ: 22653 50561 FAX: 22653 50565

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Κόκκινος Ασημάκης 22653 50563 22653 50565
Δομών Περιβάλλοντος Κούτσου Αλεξάνδρα 22653-50567 22653 50565
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κολοβός Ηλίας 22653-50564 22653 50565
Ωρίμανσης Έργων Δημητρέλος Χρήστος 22653-50561 22653 50565
Εργαστηρίων Ιουλιάνα Καλυβιώτη 22653 50576 22653 50565
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 22653 50569 & 50562 22653 50565