ΠΕ Ευβοίας: Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 /2018 – (∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1_63ΩΘ7ΛΗ-ΟΒΠ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1_Ω04Δ7ΛΗ-5Υ7

Σχολιάστε