ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανίας «Σχεδιασμού & κατασκευής, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών αυτοματισμών και ολοκληρωμένων έργων για τους τομείς της κεραμοποιϊας, της γενικής βιομηχανίας και για την επεξεργασία στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων»

ΨΙ4Ζ7ΛΗ-ΗΑΘ