ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2020 – Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουύ