ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2020 – Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουύ

60ΧΛ7ΛΗ-Λ2Ζ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ1 2019 ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σχολιάστε