ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ω0ΞΩ7ΛΗ-ΛΡΤ