Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Εύβοιας: Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέγιστου ποσού έως 3.378.758 ευρώ, για τη χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, προς αποκατάσταση κτιριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές

ΥΑ 6ΞΩ0Η-69Ρ