Παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για ιδιωτικά έργα του LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου

Με την υπ’ αριθμ. 17/30.08.2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) αποφασίστηκε η 3η – κατά σειρά – τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), από 10/10/2019 στις 24/10/2019 και ώρα 15:00.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στο υποκατάστημα της ΟΤΔ που βρίσκεται στο Δημαρχιακό κτίριο στα Κριεζά Ευβοίας, αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Αναλυτικά την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό μπορείτε να τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή, κατεβάζοντας το αρχείο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας “leadernotiaeviaskyros.gr


Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα κεντρικά γραφεία της ΟΤΔ
Koινοπραξία “Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ – ΟΑΣΕ ΑΑΕ-ΟΤΑ” Λεωφόρος Χαϊνά 93 (Διοικητήριο ΠΕ Εύβοιας, 3ος όροφος), Χαλκίδα κατά τις εργάσιμες ώρες (09:00 – 15:00), τηλεφωνικά στους αριθμούς 22210 26626 – 22210 89706 καθώς και στο υποκατάστημά της που βρίσκεται στο Δημαρχιακό κτίριο Κριεζών Ευβοίας, κατά τις ώρες 09:00 – 16:00 και στο τηλέφωνο 22230 51002. Πλήρες πληροφοριακό υλικό μπορείτε επίσης να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης www.agrotikianaptixi.gr.

Σχολιάστε