Π89-3.5: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Άξονα Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Πρόσκληση

Συνημμένα