Π.Ε. Βοιωτίας: Ορθή Επανάληψη Έκθεσης Επιθεώρησης για την μονάδα (εργαστηρίου) κατασκευής και επισκευής κοπτικών εργαλείων (σύμφωνα με τον Ν .3982/11 όπως ισχύει)