Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 12 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΜΞΡ7ΛΗ-ΔΧΜ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)