Ορθή Επανάληψη αποσπασμάτων πρακτικών αποφάσεων 9ης Έκτακτης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την 15η Οκτωβρίου 2018 (Από 307 έως και 309)

6Τ6Κ7ΛΗ-Ζ3Χ - ΑΠΟΦΑΣΗ 307-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
6ΝΦ27ΛΗ-ΗΣ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 308-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΨΘΩΗ7ΛΗ-ΗΦ8 - ΑΠΟΦΑΣΗ 309-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ