Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στο ρέμα Καριτσιώτης ισχύος 1,57 MW στην Τ.Κ. Καρίτσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην Τ.Κ. Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων στην Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της ¨΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε¨