Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας αποθήκευσης και εμπορίας εκρηκτικών υλών της ́ ́ ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ ́ ́ στη θέση << ΧΕΡΩΜΑΤΑ>> Κοινότητας Άρματος ΔΕ Τανάγρας Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

΄΄ΕΛΤΕΚ ΄΄ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ