Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΕΡΓΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σχολιάστε