Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τριών (3) υφιστάμενων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 10,35 MW στις θέσεις «Αετοφωλιά» ισχύος (3,45 MW), «Σωρός» ισχύος (3,45 MW), και « Παντελεήμων» ισχύος( 3,45 MW), στην Δ.Ε. Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Ν. Βοιωτίας, (ΠΕΤ : 2406003422)