Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,65 Κ W , της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΥΦΑΛΟΡΕΜΑ ΄΄ του Δήμου Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας ( ΠΕΤ: 2110640220)

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΄΄ -ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ