Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,2 MW της εταιρείας ¨ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ¨ στη θέση ¨Ρινόρρεμα¨ Δ.Δ.Καλλιέων του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας. (ΠΕΤ: 2208817328)

΄΄ ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ΄΄ ΘΕΣΗ ΄΄ ΡΙΝΟΡΡΕΜΑ΄΄ ΦΩΚΙΔΑ