Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,999ΜW της εταιρείας ΄΄ ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Μεοβούνι >> του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας

ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε