Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Φωτοβολταϊκου (Φ/Β) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20 MW της εταιρείας “HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A στη θέση “ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ” του Δήμου Θηβαίων στο Ν.Βοιωτίας