Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 ΜW της εταιρείας ΄΄ ENERCOPLAN INVESTMENTS A.E ΄΄ στη θέση << Ράχη - Λούτσες - Ζέλιτσα>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

ENERGOPLAN INVESTMENTS ΒΟΙΩΤΙΑ 16.8mW

Σχολιάστε