Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,9 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Τυριά>> του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Bοιωτίας.