Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,2 ΜW της ΄΄ Α/Π ΚΑΣΤΕΛΙΑ Ε.E ΄΄ στη θέση << Καστέλια>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

Α.Π . ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ

Σχολιάστε