Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – τροποποίησης(προσθήκη μονάδας ΑΕΚΚ και κινητού σπατηροτριβείου)και ανανέωσης,(της α.ρ.πρ.οικ.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Στ.Ε/16916/1574/05-03-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) γιά το λατομείο αδρανών υλικών της ΎΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε. στη θέση «ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ» Δήμου Θήβας Π.Ε. Βοιωτίας

ΦΡΟΣΥΝΟΥ Α.Ε

Σχολιάστε