Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,96 MW της εταιρείας ΄΄Γ. ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΚE. ΄΄ στη θέση ΄΄ Δάφνος ΄΄ Δ.Ε. Βαρδουσίων και Λιδωρικίου στο Δήμο Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, (ΠΕΤ:2207797925)

Γ. ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΚΕ - Δ.ΔΩΡΙΔΑΣ