Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 191678/4184/14.11.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: ΄΄Εκμετάλλευση λατομείου αργίλου συνολικής έκτασης 352,176 στρ. στη θέση ΄΄ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ ΄΄ ΠΕ Σκούρτων Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ( όπως ισχύει), ως προς την επέκταση του λατομείου σε όμορη έκταση 106 στρ,

ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΥΠΕΚΑ-ΑΚΡ