Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση “Άγιος Νικόλαος ή Λυριτζή ή Κάβειρο” , Δ.Κ. Βαγιών, του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Τουρκοχωρίτης Ο.Ε.”

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ