Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50,20064 MW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄ αποτελούμενου απο τρεις (3), επιμέρους Φ/Β σταθμούς στις θέσεις ΄΄ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ 1 ΄΄ (19,99032 MW),΄΄ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ 2 ΄΄ (19,99032 MW), ΄΄ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ 3 ΄΄ (10,22 MW) Δ.Ε. Δεσφίνας στο Δήμο Δελφών Ν.Φωκίδας