Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 180 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ στις θέσεις ΄΄ΜΙΣΟΡΡΑΧΗ-ΚΤΗΜΑΤΑ 1- ΚΤΗΜΑΤΑ -2΄΄του Δήμου Θηβαίων, στο Ν. Bοιωτίας, (ΠΕΤ: 2108610920)

VOLTALIA ΘΗΒΑ ΄΄ ΜΙΣΟΡΡΑΧΗ΄΄