Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,67016 MW της ΄΄ NEW SPES CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Μονόλιθο ΄΄ του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας ( ΠΕΤ: 2108596228 )