Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27 MW της ¨VAL GREECE GREENFIELD ΜAΕ¨ στη θέση “ YPATON OΡΟΣ ” του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2305949725)