Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΡΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέσΗ <<Αγ. Βασίλειος >> του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας,

ΑΡΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε