ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.) αποτελεί και στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Φωκίδας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 που αποσκοπεί στην «Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση, διαφύλαξη φυσικών πόρων, ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». Είναι η τρίτη εφαρμογή της Πρωτοβουλίας LEADER  για την ανάπτυξη της Υπαίθρου του Νομού Φωκίδας και η πρώτη φορά που θα εφαρμοσθεί και στις πεδινές περιοχές των ΟΤΑ της περιοχής εφαρμογής  του Προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε