∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού(Αρ.Πρωτ.3982) σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης της Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ για το σχολικό έτος 2014 – 2015

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ για το σχολικό έτος2014 – 2015, προϋπολογισµού 62.676,18 € ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.13% πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης ποσοστού 5% και αξίας 3.133,81 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισµού65.809,99ΕΥΡΩ(58.238,93 ΕΥΡΩ+ ΦΠΑ13%) (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), σύµφωνα µε το άρθρο49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ147/Α/14-07-2014) και την αριθµ. 918/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ20,23,29, 34,37,38,40,62,67,69,78,85,87,88,90ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 1297/10-03-2014 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε