∆ηµόσια ∆ιαβούλευση Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο εκπόνησης του Eπιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2019

Σύµφωνα µε την 35829/22-9-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ιδιαίτερα στο άρθρο 4 παρ. 4 προβλέπεται ότι το εγκεκριµένο από το Περιφερειακού Συµβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε συζήτηση και διαβούλευση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας τουλάχιστον επί δυο (2) εβδοµάδες. Στο διάστηµα αυτό υποβάλλονται προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά από πολίτες, ενώσεις, ενώσεις πολιτών, και από τοπικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς.

Η συγκεκριµένη αλληλογραφία θα υποβάλλεται εγγράφως στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού(Υψηλάντη 1 Λαµία) ή στα email e.korkos@pste.gov.gr, g. papalexi@ fhiotida.pste.gov.gr.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε