Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ: 2231351270 FAX: 2231029204
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ:.2231351225 FAX:
2231351224

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Κόρκος Ευάγγελος 2231351265 2231053198
Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Γιώτας Αναστάσιος 2231351286 2231053198
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκούρας Επαμεινώνδας 2231351228 2231351224
Τεκμηρίωσης 2231351222

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΗΛ:2231352437 FAX:
2231033231

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Χωρικού Σχεδιασμού Ριζογιάννης Αιμίλιος 2231352439
Περιβάλλοντος Ματθαιάκη Ιωάννα 2231352443
Υδροοικονομίας Κοτρώτσου Στυλιανή 2231352432
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας Παπαγγελής Γεώργιος 2261350215
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας Κοτσιμπού Μαρία 2221353693 2221036045
Περιβάλλοντος &∓ Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευρυτανίας Πατραμάνη Φωτεινή 2237080261 2237080261
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας Επισκόπου Ευάγγελος 2231352434
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδος Μητσιάνη Γεωργία 22653-50584 22653-50507

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως αποστολή το σχεδιασμό,προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΗΛ:2231352720 FAX:.2231352710

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βλαχάκης Μιχαήλ 2231352735 2231352710
Εργαστηρίων Ρουμπελάκη Μαρία 2231352740 2231352710
Δομών Περιβάλλοντος Συλεούνης Λάμπρος 2231352730 2231352710

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:………… FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Μαριγούδης Αθανάσιος 22613 50231 22613 50248
Εργαστηρίων Μούντριχας Δημήτριος 22613 52109 22613 52111
Δομών Περιβάλλοντος

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ:2221353840 FAX: 2221036082

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Λολακάς Αναστάσιος 2221353826
Εργαστηρίων Κασιώνης Νικόλαος 2221353812
Δομών Περιβάλλοντος Κουδούνη Σοφία 2221353827

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ:2237352440, 2237080230 FAX: 2237350432

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Γκορόγιας Νικόλαος 2237352433 2237352434
Εργαστηρίων Τσάκας Λάμπρος 2237352419 2237352434
Δομών Περιβάλλοντος Γκορόγιας Νικόλαος 2237352433 2237352434

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΙΒΕΛΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΗΛ:2231354212 FAX: 2231022646

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Θωμοπούλου Ελένη 2231354237
Εργαστηρίων Παπασταμάτης Ζήσης 2231354216
Δομών Περιβάλλοντος Σταματοπούλου Χαρίκλεια 2231354238

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας έχει ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Απόστολος Φωτόπουλος
ΤΗΛ: 22653-50561 FAX: 22653-50565

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συγκοινωνιακών Έργων Βιολλέτα Καράμπελα 22653-50571 22653-50565
Εργαστηρίων Πανάγος Σούφρας 22653-50567 22653-50565
Δομών Περιβάλλοντος Ελένη Πολυζώη 22653-50569 22653-50565